Chapman

Smith’s Bible Dictionary

“Chapman ” means

Chapman : (i.e. cheap man), merchant.