Tou

Smith’s Bible Dictionary

“Tou ” means

Tou : king of Hamath. (1 Chronicles 18:9,10)

Previous
Next