Kiriathaim

Smith’s Bible Dictionary

“Kiriathaim ” means

Kiriathaim : [KIRJATHAIM]

Previous
Next