Eshton

Smith’s Bible Dictionary

“Eshton ” means effeminate

Eshton : a name which occurs in the genealogies of Judah. (1 Chronicles 4:11,12)

Previous
Next